تبلیغات
گیاهان دارویی - منابع فارسی
گیاهان دارویی
herb drugs

 

منابع از پایان‌نامه‌های تحقیقاتی

انجام شده در دانشكده داروسازی و مركز مطالعات طب سنتی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

عنوان بررسی داروهای مؤثر بر جلوگیری از ریزش مو در پزشكی سنتی ایران و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، كیاندخت شفیعی، الهه ملاز نویسنده: احمد پورسامانی، بهروز شماره پایان نامه: 639 تاریخ: 1369

عنوان: فرمولاسیون و تهیه قرص مكیدنی ضد گلودرد و فارنژیت با منشاء گیاهی و با مشخصات استاندارد و بررسی بالینی تأثیر آن.

استاد راهنما: سلیمان افشارپور، محمود فلامرزیان، نظام‌الدین برجیس. نویسنده: آزیدهاك، اكرم شماره پایان‌نامه: 724 تاریخ: 1369

عنوان: بررسی گیاه‌شناسی و فتوشیمیائی مقدمات انواع گیاهانی كه در بازار داروئی ایران تحت عنوان بومادران به مصرف می‌رسند.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، مجتبی معقول. نویسنده: امین زر سیروس تاریخ: 1370

عنوان: فرمولاسیون و ساخت داروی گیاهی جلوگیری از حاملگی و بررسی اثر آن در موش سفید.

استاد راهنما: فریبرز معطر، لیلا برجیان نویسنده: احمدی، منیرالسادات شماره پایان‌نامه: 756 تاریخ: 1370

عنوان: تهیه یك فرمولاسیون گیاهی حاوی فلوراید از چای سیاه.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، نوشین قائم مقامی نویسنده: ایوبی، افشین شماره پایان نامه: 779 تاریخ: 1370

عنوان: فرمولاسیون، ساخت و بررسی بالینی یك داروی ضد دیابت از گیاه مریم گلی افیسینال.

استاد راهنما: فریبرز معطر، عبدالرحیم امامی نویسنده: آخانی، عبدالرضا شماره پایان نامه: 936 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی اثرات عوامل زراعی (رطوبت و كود ازت) بر روی میزان كل آلكالوئیدهای داتورا.

استاد راهنما: اكتر مستأجران، فریبرز معطر نویسنده: اصغری، غلامرضا شماره پایان نامه: 597 تاریخ: 1366

عنوان: بررسی آزمایشگاهی داروهای گیاهی مؤثر برمالاسزیا (تینه ورسی كالر) و اثر مقایسه‌ای بالینی این دارو.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، شهلا شادزی، مرتضی مقدادی نویسنده: احمدزاده، محمدرضا شماره پایان نامه: 920 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی گیاه‌شناسی و فیتوشیمیائی گیاه بادرنجبویه Melissa officinalis خودرو موجود در شمال ایران.

استاد راهنما: نصراله قاسمی دهكردی،‌ یعقوب امن‌زاده نویسنده: اصغریان، بهروز شماره پایان نامه: 879 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی اثر فرآورده‌های مموضعی از گیاه Ammi majus L. برپسوریازیس

استاد راهنما: فریبرز معطر، كیاندخت شفیعی، شهلا انشائیه نویسنده: آل بویه، محمود شماره پایان نامه: 832 تاریخ: 1371

عنوان: فرمولاسیون و بررسی بالینی گیاهان دارویی ضدبرص

استاد راهنما: فریبرز مقطر، شهلا انشائیه نویسنده: افیونی، بدرالسادات شماره پایان نامه: 546 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی آثار ضد میكروبی كرفس بومی ایران

استاد راهنما: تقی قفقازی نویسنده: امامی، شهین شماره پایان نامه: 112 تاریخ: 1350

عنوان: بررسی مواد مؤثر و اثر ضد الكلی دانه كدو حلوائی ایران

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: ازلی، عنایت‌اله شماره پایان نامه: 171 تاریخ: 1353

عنوان: بررسی كمی و كیفی افدرین در منتخبی افدرهای ایران

استاد راهنما: فریبرز معطر، هادی صمصام شریعت نویسنده: آذربانی، نورالدین شماره پایان نامه: 232 تاریخ: 1355

عنوان: عنوان بررسی اثر ضد التهابی گیاه تودری و اكلیل الملك

استاد راهنما: به راهنمایی فریبرز معطر نویسنده: امام، پرویز شماره پایان نامه: 274 تاریخ: 1355

عنوان: فرمولاسیون و بررسی كلینیكی فرآورده ضد فشار خون از گیاهان

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: انصاریپور جرم افشاری، سیف‌الله شماره پایان نامه: 463 تاریخ: 1363

عنوان: بررسی اثر ضد میكروبی گیاه پرسیاوشان

استاد راهنما: فریبرز معطر، كامبیز حاذقی نویسنده: آزادراد، شهرام شماره پایان نامه: 478 تاریخ: 1364

عنوان: بررسی اثر حد قارچی حنا

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: الهیاری، میترا شماره پایان نامه: 581 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی اثرات ضد قارچی (ضد كچلی) برگ و پوست میوه گردو

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: بحریپور، احمد شماره پایان نامه: 698 تاریخ: 1369

عنوان: تهیه فرآورده‌های واژینال ضد قارچی از عصاره سیر و بررسی تأثیر آن

استاد راهنما: به راهنمایی فریبرز معطر، كیاندخت شفیعی، مینا حسن زهرائی نویسنده: بی‌نائی، قدرت‌اله شماره پایان نامه: 723 تاریخ: 1369

عنوان: بررسی بالینی داروهای گیاهی مؤثر بر تینا ورسی كالر Tinea versicolor

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، شهین شادزی نویسنده: برادران جمیلی، شهین شماره پایان نامه: 762 تاریخ: 1370

عنوان: تهیه یك فرمولاسیون گیاهی حاوی فلوراید از چای سبز به شكر دهانشویه

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، كیاندخت شفیعی، نوشین قائم‌مقامی نویسنده: بیابانكی، عباسعلی شماره پایان نامه: 1009 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی اثر ضد میكروبی گیاه زیتون تلخ Melia azadrach

استاد راهنما: فریبرز معطر، روحاكسری كرمانشاهی نویسنده: بابائی‌پور تبریزی نژاد، ارمكان شماره پایان نامه: 848 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی گیاهانیكه دارای خاصیت مسهلی هستند.

استاد راهنما: محمد فتاح نویسنده: برازنده، بهرام شماره پایان نامه: 76تاریخ: 1345

عنوان: بررسی ضد التهابی گیاهان افسنتین

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: باب هادی عشر، اكبر شماره پایان نامه: 242 تاریخ: 1355

عنوان: بررسی شیمیائی گیاه سنتی خاكشی Sisymbrium sophia

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، فریبرز معطر، سلیمان افشاریپور نویسنده: باقی، افسر شماره پایان نامه: 411 تاریخ: 1359

عنوان: بررسی اثر كاهش دهندگی قند خون توسط پوست سخت میوه گردو

استاد راهنما: منصور برومند، سلیمان افشاریپور نویسنده: بهشاد، محمد شماره پایان نامه: 425 تاریخ: 1360

عنوان: بررسی مواد متشكله سه گیاه مختلف كه در بازار داروئی ایران تحت عنوان بادرنجبویه مصرف می‌گردد.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: بیریائی، زهره شماره پایان نامه: 577 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی داروهای گیاهی مؤثر بر گچلی در پزشكی سنتی ایران و ارائه فرمولاسیون مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: بدیعی، زهرا شماره پایان نامه: 601 تاریخ: 1366

عنوان: بررسی اثرات درمان گیاهان صبرزرد، بابونه و همیشه بهار برسوختگی

استاد راهنما: كیاندخت شفیعی، سلیمان افشاریپور، احمد امیری نویسنده: پریاوی، علی شماره پایان نامه: 933 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی داروهای ضد تشنج در پزشكی سنتی ایران

استاد راهنما: فریبرز معطر نویسنده: پرستگاری، عبدالامیر شماره پایان نامه: 200 تاریخ: 1354

عنوان: بررسی فرآورده مختلف تهیه شده از پریكاپ میوه گیاه سنجد `Elaegnus angusitfolia بر روی اولسرهای دهان

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا انشائیه نویسنده: پیرواولیا، محمدجواد شماره پایان نامه: 884 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی اثر ضد قارچی عصاره پوست میوه مركبات (لیموترش، لیموشیرین، پرتغال، نارنج، نارنگی، گریپفروت)

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: پورخلیلی، شهناز شماره پایان نامه: 834 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی داروهای ضد میكروبی در پزشكی سنتی ایران و اثر ضد میكروبی حنا استاد راهنما: فریبرز معطر، حسین قزوینی‌زاده

نویسنده: پیران‌ویسه، مینا شماره پایان نامه: 303 تاریخ: 1356

عنوان: بررسی داروهای صفراآور و برطرف كننده سنگ صفرا در پزشكی گذشته ایران و ارائه فرمولاسیون مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، هوشنگ دانشگر نویسنده: تركی‌نژاد، صدیقه شماره پایان نامه: 667 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی ساخت و مطالعه بالینی یك فرمولاسیون جدید مؤثر بر ترك اعتیاد به مواد افیونی از منشاء گیاهی

استاد راهنما: فریبرز معطر، كیاندخت شفیعی نویسنده: تشكری بافقی، جواد شماره پایان نامه: 866 تاریخ: 1372

عنوان: بررسی اثر ضدقارچی دارچین

استاد راهنما: فریبرز معطر، مینا حسن‌زهرایی نویسنده: توكلی، پروانه شماره پایان نامه: 793تاریخ: 1371

عنوان: اثر برگ زیتون بر التهاب

استاد راهنما: عباس ادیب نویسنده: جنتی، پرویز شماره پایان نامه: 120 تاریخ: 1351

عنوان: مطالعه و بررسی اثر ضد حاملگی گیاهان چشمك و لاله عباسی

استاد راهنما: روبرت سی پارنت نویسنده: جلال، سید مسعود شماره پایان نامه: 304 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی اثر ضد میكروبی گیاه Puliccaria gnaphalodes

استاد راهنما: فریبرز معطر، مرتضی عسگری نویسنده: مشیدی، حمیدرضا شماره پایان نامه: 498 تاریخ: 1364

عنوان: بررسی اثرات ضد میكروبی برگ و پوست میوه گردو

استاد راهنما: فریبرز معطر، روحاكسری كرمانشاهی نویسنده: جواهی، رضا شماره پایان نامه: 680 تاریخ: 1364

عنوان: علف (Hypreicum perforatum L.)، فارماكوگنوزی و بررسی كیفی و كمی مواد متشكله آن در مقایسه

استاد راهنما: به راهنمایی نصراله قاسمی دهكردی، فریبرز معطر نویسنده: حریری، آرزو شماره پایان نامه: 763 تاریخ: 1368

عنوان: بررسی و فرمولاسیون یك داروی كاهنده اشتها از منشاء گیاهی و مطالعه تأثیر آن در كم كردن وزن.

استاد راهنما: فریبرز معطر، مرتضی صفوی نویسنده: حاجی صادقیان، زهرا شماره پایان نامه: 1030 تاریخ: 1374

عنوان: بررسی فارماكوگنوزی گیاهانی كه تحت نام خاكشی در بازار دارویی ایران مصرف می‌شود.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت نویسنده: حجتی، محمدحسن شماره پایان نامه: 820 تاریخ: 1371

عنوان: بررسی اثر ضد قاچی عصاره سدالو آلكالوئیدهای استخراج شده از آن

استاد راهنما: فریبرز معطر، شهلا شادزی نویسنده: حسنوند، فرزاد شماره پایان نامه: 801 تاریخ: 1371

عنوان: حنای ایران

استاد راهنما: محمد فتاح نویسنده: حكائیان، منوچهر شماره پایان نامه: 57 تاریخ: 1342

عنوان: بررسی اثرات منتخبیاز داروهای سنتی مؤثر بر سنگهای تشكیل شده مجاری ادراری

استاد راهنما: فریبرز معطر، محمد سوزنگر نویسنده: حجازی، مصطفی شماره پایان نامه: 265 تاریخ: 1355

عنوان: بررسی شیمیائی گیاه سنتی بالنگو

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، فریبرز معطر، سلیمان افشاریپور نویسنده: حقیری، شهناز شماره پایان نامه: 387 تاریخ: 1359

عنوان: بررسی گونه‌های مختلف بابونه در استان اصفهان و بررسی چگونگی كشت و اهلی كردن گونه استاندارد آن.

استاد راهنما: سیدهادی صمصام شریعت، مجتبی معقول نویسنده: حاج هاشمی، ولی‌ا شماره پایان نامه: 607 تاریخ: 1359

عنوان: بررسی برخی آثار فارماكولوژیك یك دانه گیاهان Brassica napus, Descurania sophia بررات (اثر بر غده)

استاد راهنما: به راهنمایی علی حائری، سلیمان افشارپور نویسنده: حسن‌زاده مهارلوئی، فرشید شماره پایان نامه: 621 تاریخ: 1367

عنوان: فرمولاسیون، ساخت و بررسی بالینی داروی گیاهی مؤثر بر پروستات

استاد راهنما: فریبرز مقطر، بدلاه موزون نویسنده: خوش اقبال، عمر شماره پایان نامه: 756 تاریخ: 1370

عنوان: بررسی، شناخت و تشخیص موارد اختلاف در مواد متشكله دم میوه در آلبالو و ارقام مختلف دم گیلاس.

استاد راهنما: هادی صمصام شریعت، محمدرضا رحیمی‌نژاد نویسنده: خواجه كریم‌الدینی، افسانه شماره پایان نامه: 772 تاریخ: 1370

عنوان: ساخت و بررسی بالینی فرمولاسیون گیاهی مؤثر بر هیپروتروفی پروستات

استاد راهنما: فریبرز معطر، یداله موزون، محمود فلامرزیان نویسنده: خواجه مرجانی، غلامرضا شماره پایان نامه: 939 تاریخ: 1373

عنوان: بررسی برخی از گیاهان سنتی پائین آورنه قند خون

استاد راهنما: تقی قفقازی، هادی صمصام شریعت نویسنده: خواسته، قاسم شماره پایان نامه: 229 تاریخ: 1354

عنوان: بررسی تركیبات شیمیائی و اثرات ضد میكروبی متجاوز از 150 گونه گیاهان ایران

استاد راهنما: یعقوب آینه‌چی، محمد صالحی‌سورمقی، فریبرز معطر نویسنده: خلیل‌زاده، خوشخو شماره پایان نامه: 416 تاریخ: 1361

عنوان: گیاه شناسی و بررسی شیمیائی كیفی مقدماتی و فارماكولوژی زرین گیاه

استاد راهنما: تقی قفقازی، هادی صمصام شریعت نویسنده: خدائی، فرهاد شماره پایان نامه: 542 تاریخ: 1365

عنوان: بررسی بالینی اثرات درمانی زرین گیاه

استاد راهنما: به راهنمائی هادی صمصام شریعت، مسعودپور مقدس، علی موحدیان و تقی. نویسنده: خلیلیان، احمد شماره پایان نامه: 612 تاریخ: 1367

عنوان: بررسی گیاهشناسی و فیتوشیمیائی انواع گیاهانی كه در بازار داورئی ایران تحت عنوان زوفا به مصرف می‌رسند.

استاد راهنما: هادی، صمصام شریعت نویسنده: دشتستانی، فاطمه شماره پایان نامه: 649 تاریخ: 1367

عنوان: بررسی شناخت عارضه آلرژی در پزشكی سنتی ایران و ارائه فرمولاسیون داروئی مناسب.

استاد راهنما: فریبرز معطر، الهه ملاذ نویسنده: دستمالچی، ژیلا شماره پایان نامه: 651 تاریخ: 1367
برچسب ها: منابع فارسی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مرداد 1390 توسط Pouran Aliverdi